Etiketter » Forum

Good Salt Fishing Forum

General learning forum and questions on inshore and offshore fishing.

http://www.stripersonline.com/surftalk/

Fishing

Upset About Lack Of Trigger Warnings In This Forum


I noticed that there have been other such inquiries made by member of MyPTSD, and I already know from this post, that the moderators espouse exposure therapy. 62 fler ord

8 Year-Old-Girl Feeds Crows, which Bring her the Most Amazing Gifts!

8 Year-Old-Girl Feeds Crows, which Bring her the Most Amazing Gifts!

Eight-year-old Gabi Mann lives in Seattle and, like many kids her age, she finds joy in collecting things. 275 fler ord

U.S.

Pagsunlop 9

May pagsunlop na kinaungisan. ‘Hala na, tuba’a na yun na may anuy, kay badi ubuson ha’k yun san kalabidong… Nan dali’a niyo, kay, ho,kun abutan kita sin dulom… madalunuton liwat an dalan, nan magub’aton ini na ato mga dara-dara…’ 31 fler ord

Iristorya

Pagsunlop 8

San kabataan pa kami, inpaparasarabihan kami na di’ nganyan magpadulom, kay kun panguwaon kami sin kabalang, asuwang, nan sin kapre, o, kun karagan nganyan kami…’ 62 fler ord

Iristorya

Pagsunlop 7

Mahapduson na nganyan si Lauro. Bagaw san iba, mayad man nganyan, na magkakaurupod na sira na bilog na pamilya. An iba, nadumduman kun paano sira nagkaburulag. 26 fler ord

Iristorya

Pagsunlop 6

Kangina. ‘Ho, malin hurudug-hudog na yadto san lastrip…’

Niyan. ‘Wara pa. Bagaw ko, kun niyan maabot sira Ompo… Kunsabagay, san sayo ko pa na Domingo sira inpara-hulat-hulat… Badi, buwas… o, sa otro buwas… 8 fler ord

Iristorya